FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEPADA PENINGKATAN PRESTASI PERNIAGAAN KOPERASI SEKOLAH: SATU KAJIAN KES PERNIAGAAN KOPERASI SEKOLAH DI SABAH

Publication Date : 31/10/2020


Author(s) :

Samsu Ewang, Juliana Osman, Rohieszan Ramdan.


Volume :
Volume 16
,
(2020)Abstract :

Pertumbuhan koperasi sekolah di Malaysia amat menggalakkan dalam menyumbang kepada pendapatan koperasi. Namun statistik perolehan pendapatan tahunan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia mendapati kebanyakan prestasi koperasi sekolah di Sabah adalah sebaliknya. Justeru, kajian ini bertujuan mengenal pasti pengaruh faktor-faktor kejayaan perniagaan (produk, promosi, pendidikan & latihan, pengurusan, modal dan motivasi kerja) terhadap prestasi perniagaan koperasi sekolah. Faktor-faktor kejayaan perniagaan dalam kajian ini adalah berdasarkan Teori Pemasaran dan Model McKinsey 7S. Pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk bukan eksperimen telah digunakan dalam kajian ini. Pemilihan sampel kajian dijalankan secara pensampelan rawak berstrata (berlapis) melibatkan 217 orang Anggota Lembaga Koperasi yang terdiri daripada kalangan guru sekolah dari seluruh Negeri Sabah. Instrumen yang digunakan adalah instrumen soal selidik yang telah di ubah suai dari beberapa pengkaji terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor kejayaan koperasi sekolah. Data telah dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan inferensi. Analisis deskriptif menjelaskan latar belakang responden dan latar belakang koperasi sekolah yang dikaji, manakala statistik inferensi pula dianalisis dengan menggunakan Model Persamaan Struktur (SEM) yang akan menerangkan kesan pengaruh kesemua pemboleh ubah tidak bersandar terhadap pemboleh ubah bersandar. Hasil kajian menunjukkan hanya tiga faktor kejayaan perniagaan (pendidikan dan latihan, pengurusan dan motivasi) mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kejayaan perniagaan koperasi sekolah. Kesimpulan daripada kajian menunjukkan kesemua faktor-faktor kejayaan perniagaan mempunyai kesan terhadap prestasi koperasi sekolah namun hanya tiga faktor yang signifikan.


No. of Downloads :

13


Scroll to Top